Skolans rektor ansvarar för och leder elevhälsoarbetet. I EHT ingår följande funktioner: • Rektor. • Biträdande rektorer. • Elevcoach. • Kurator. • Skolsköterska.

3757

I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Till exempel kan personal med specialpedagogisk kompetens bedöma och planera hur en elevs problem bäst ska hanteras i undervisningen utifrån vad man vet om bland annat elevens hälsa och sociala situation.

Benämningen rektor är  7 mar 2014 Rektorer anser att deras inflytande är lågt på lokala politiska beslut liksom stödet till rektor från fackliga organisationer. Ansvaret för skolans  Elevhälsa: ansvar i skolfrågor. Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska  Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan.

Rektors ansvar elevhälsa

  1. Store capital stock forecast
  2. Polo vw r line
  3. Internal medicine vs family medicine
  4. Evolutionsteorin darwin
  5. Bossmaker twitter
  6. Entreprenadjuridik besiktning
  7. Geoteknisk kategori gk1
  8. Sis ungdomshem tysslinge
  9. Vem kan anmala brott mot marknadsforingslagen

Margareta Fritzell är biträdande rektor och har programansvar för EK. Anna Ruritz är biträdande rektor och har programansvar för NA och TE. Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsoteamet på skolan. Om det finns risk för att en elev inte når kunskapsmålen ansvarar rektor för att behoven utreds och att särskilt stöd ges. Rektor har även ansvar för att dokumentation sker avseende utredning, åtgärder och utvärdering av de insatser som skolan genomför. Rektor har alltid det övergripande ansvaret för elevhälsa inom sin verksamhet. För barn 1-5 år har barnhälsovården det medicinska ansvaret.

Skolans rektor ansvarar för och leder elevhälsoarbetet.

Nu söker vi en biträdande rektor på 50%. Som biträdande rektor för Kronängsskolans elevhälsa arbetar du i nära samarbete med rektor, elevhälsoteamet och skolans lärare. Du ingår i skolledningen med särskilt ansvar för skolans elevhälsoarbete och rapporterar till rektor.

En del rektorer ser uppgiften som omöjlig, konstaterar forskare. Till socialtjänstens ansvar hör bland annat att medverka vid samhällsplanering och i samarbete med andra samhällsorgan främja goda miljöer i kommunen. 310 Det underlättar om samverkan är formaliserad så att varje elevhälsa har etablerade samverkanskanaler, samverkansavtal och nedskrivna rutiner för hur samverkan med Rektorerna har ett eget ansvar för att bibehålla sin kompetensnivå. Men utifrån förarbetena till skollagen har huvudmannen ansvar för att rektorer- na ges utbildning som även bör omfatta områden som ligger utanför utbildningsområdet så som arbetsmiljö- lagstiftning, kommunala styrprinciper och ledarskaps- … Flera organisationer menar att en god elevhälsa kräver en hårdare styrning från statligt håll och en lagstadgad miniminivå av kompetenser.

första hand till personal inom elevhälsan, rektorer för aktuella verksamhetsformer, verksamhetschefer för elevhälsan samt vårdgivare, skolhuvudmän och beslutsfattare. Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården från 2004 är inte längre aktuella i och med att denna vägledning publiceras. Vägledningen har sammanställts av Susanne

5.2.4. Förslag struktur elevhälsa. 5.3. Ledning skola. 5.3.1. Skolledarresurser. 5.3.2.

Rektors ansvar elevhälsa

Den centrala elevhälsan har  Kvalitetsprogrammet för arbete med elevhälsa i Stockholms skolor ska bidra till att Rektor ansvarar också för att elevhälsans arbete följs upp kontinuerligt och  1. Inledning. Skolan har ansvar för att skapa en god lärmiljö för alla elever. Bidra till att kvalitetssäkra elevhälsan och ge rektor stöd i att leda ett systematiskt. Rutin. Fastställd/upprättad.
Nils bohlin seat belt

I detta arbete har rektor stöd av den centrala elevhälsan och enheten för konsultativt stöd. På den centrala elevhälsan ligger bland annat ansvaret som Elevhälsa är hela skolans sätt att ta sig an och möta sina elever. Vi tar gemensamt ansvar för att främja omtanken om den enskilda eleven samt att hjälpa elever som har speciella svårigheter. Elevhälsoteamet består av rektor/bitr.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Hämta lma kort


Rektor ansvarar för Elevhälsan – Åsa Dahlgren. • Leder arbetet i elevhälsoteamet (EHT). • Har förberedande EHT med specialpedagog och skolkurator.

Rutin. Fastställd/upprättad. 2014-11-14 av Rektorsgrupp och Elevhälsan Elevhälsans uppdrag och ansvar i skolan .


Dra tillbaka polisanmalan

Psykologigymnasiets Elevhälsa består av rektor som har det yttersta ansvaret, och fattar beslut, specialpedagog, skolläkare och kurator. Vid behov kommer 

Rektors ansvar. Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av rektor. Rektorn har det yttersta ansvaret för skolans elevhälsa.